Reduktor yağları

Reduktor yağları

Aquagear EP lubricants ISO 220, 320, 460

Universal reduktor sürtgü materiallarının tərkibində ilişməyə, yeyilməyə qarşı və emulsiyalaşmanı artıran aşqarlar, oksidləşmə, paslanma, korroziya inhibitorları vardır, köpük yaranmasının qarşısını alır,  donma temperaturunun depressantıdır, metalların dezaktivatorudur, mis və mis xəlitələri korroziyadan qoruyur. Joy Technologies  şirkətinin transmissiya yağları təsnifatının texniki tələblərinə  uyğun olmaq və ya onlardan üstün olmaq üçün yaradılmışdır. Həmçinin yüksək termooksidləşdirici sabitliyi var ki, bu da sərt şəraitdə iş zamanı onların parçalanmasının qarşısını alır və əvəzləmə intervalını uzadır. onları çirkləndirən su ilə sabit emulsiya yaratmaq üçün məxsusi nəzərdə tutulmuşdur.

Meropa oils

Yüksək səmərəli universal reduktor yağlarıdır, çox ağır yük altında işləyən ağıryüklü sənaye reduktor sistemlərinin yağlanması üçün yaradılmışdır. Bu yağlar oksidləşməyə qarşı əla sabitliyi nümayiş etdirir, bu da tullantı yaranmasının qarşısını alır.  Onlar həmçinin yüksək damcılı püskürməyə malikdir ki, bu da  bütün düyün və birləşmələrin səmərəli yağlanmasını təmin edir.  Bu zaman  yağların nəzarətsiz püskürülməsinin qarşısı alınır.

Pinnacle WM oils

Ultra-səmərəli sintetik reduktor yağlarıdır, ağır  və həddən artıq yüklərə məruz qalan, çox sərt istismar şəraitində işləyən külək generatorlarının reduktor sistemləri üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Chevron Pinnacle WM oils  çox sərt şəraitdə  istismar olunan dişli avtomobil ötürmələrinin maksimal müdafiəsi üçün yaradılmışdır.

RPM Artic Gear lubricant SAE 75W-90

RPM Artic Gear lubricant SAE 75W-90 ağır şəraitdə, sərt iqlimdə iş üçün nəzərdə tutulmuş çox funksiyalı avtomobil sürtgü materialıdır. Chevron RPM Arctic Gear lubricant çox sərt şəraitdə  istismar olunan dişli avtomobil ötürmələrinin maksimal müdafiəsi üçün yaradılmışdır. Belə şəraitdə çarx və ox dayaqlarının müdafiəsində sürtgünün axıcılığı təhlükəli səviyyədə olur, aşağı özlülük hava qabarcıqlarından azad olmanı tez təmin edir  və yaxşı sürtgü qatını hərəkətli hissələrə çatdırır.

RPM Artic Gear NLGI lubricants

RPM Artic Gear NLGI lubricants –  3% molibden əlavəli yüksək keyfiyyətli sürtgü materiallarıdır, səthlərin yüksək müdafiəsini təmin edir (qatı sürgü ox dayaqlarından sıxılıb çıxan hallarda molibden ehtiyat müdafiəni təmin edir).  BKSR (şrus; bərabər künc sürətli rəzələr) tətbiq üçün məsləhətlidir, yağlama dəyişməsinin intervallarının uzadılmasında idealdır.

Tegra Synthetic Gear oils ISO 150, 220, 320, 460, 680

Tegra Synthetic Gear oils aşağı sürtünmə əmsallı reduktor yağlarıdır, ötürmə qutusu işinin səmərəliliyini artırır, enerjiyə qənaət edir, sürtünmə və yeyilmə azalır. Bütün sənaye bağlı reduktor tipləri, xüsusilə 107 ° C qədər fasiləsiz işləyən, və ya -46 ° C qədər aşağı temperatura məruz qalan, və ya  çətin şəraitdə istismar olunan, məsələn,  ağır yüklərdə və ya aşağı sürətlərdə işləyənlər üçün tövsiyə olunur.

Ultra Gear lubricants ISO 68, 150, 220, 320, 460, 680

Ultra Gear lubricants ilişməyə qarşı aşqarlı reduktor sürtgü yağlarıdır,  tərkibində qeyri-üzvi borat birləşmələri var. Yüksək temperaturlarda və ağır yük altında işləyən reduktorların yağlanmasına ideal olan bu yağlar oksidləşmənin, korroziyanın, paslanmanın və köpük yaranmasının qarşısını əla alır.

Traction Motor Gear Lubricants

Premium sinfə aid sürtgü yağıdır, qara rəngdədir, xüsusi olaraq dizel-elektrik lokomotivlərin dartıcı qüvvəli mühərriklərinin yağlanması üçün yaradılmışdır.  Yüksək temperaturlarda və ağır yük altında işləyən reduktorların yağlanmasına ideal olan bu yağdır.